วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ศิลปพื้นฐาน ประวัติดนตรีตะวันตก ม.5

ประมวลรายวิชา
๑.    รหัสวิชา                                        ศ๓๒๑๐๑    
๒.   รายวิชา                                          ศิลปะพื้นฐาน
๓.    จำนวนหน่วยการเรียน             ๑ หน่วยการเรียน
๔.    หมวดวิชา                                    กลุ่มสาระศิลปะ  ( ดนตรี )
๕.    สถานศึกษา                                 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ( ฝ่ายมัธยม )
๖.     ภาคการศึกษา                              ภาคเรียนที่ ๑
.    ปีการศึกษา                                   ๒๕๕๔
.    สถานภาพของวิชา                    บังคับ
๙.     ระดับชั้น                                       มัธยมศึกษาปีที่ ๕
๑๐.  ชื่อหลักสูตร                                 มัธยมศึกษาตอนปลาย
๑๑.  จำนวนคาบเรียน / สัปดาห์      ๒ คาบ / สัปดาห์
๑๒. เนื้อหารายวิชา
                . วัฒนธรรมกับการสร้างสรรค์งานดนตรีสากล
- ประวัติความเป็นมาของดนตรีตะวันตก
- เครื่องดนตรีสากลประเภทต่างๆ
. ประวัติดนตรีตะวันตกในแต่ละยุค
                                - ยุคสมัยกลาง
                                - สมัยรีเนซองส์
                                - สมัยบาโรก
- สมัยคลาสสิก
                                - สมัยโรแมนติก
                . ประวัตคีตกวีดนตรีตะวันตกในยุคสมัยต่างๆ
                . อิทธิพลของดนตรีสากลที่มีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน
๑๓. จุดประสงค์ของรายวิชา
๑๓.๑ จุดประสงค์การเรียนรู้ มีดังนี้
๑๓. .๑รู้และเข้าใจถึงการกำเนิดของดนตรีสากลในวัฒนธรรมตะวันตก เข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบของผลงานทางดนตรี องค์ประกอบของผลงานด้านดนตรีกับศิลปะแขนงอื่น และสามารถจำแนกรูปแบบของเครื่องดนตรีและวงสากลแต่ละประเภท
๑๓..๒ รู้และเข้าใจที่มา ความสัมพันธ์ อิทธิพลและบทบาทของดนตรีแต่ละวัฒนธรรมในยุคสมัยต่าง ๆ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดงานดนตรีที่มีความแตกต่างกันในแต่ละยุคและสามารถเปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึกที่ได้รับจากดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน
๑๓.. วิเคราะห์สถานะทางสังคมของนักดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ และบรรยายอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อบทเพลง สามารถนำเสนอบทเพลงของนักดนตรีที่ชื่นชอบได้อย่างมีเหตุผล มีทักษะในการประเมินคุณภาพของบทเพลงและการแสดงดนตรี
๑๓..๔ เข้าใจบทบาทของลักษณะเด่นของดนตรีสากลในวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนแนวความคิดและค่านิยมของคนในสังคม รู้ถึงอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง เข้าใจถึงอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม สามารถนำดนตรีไประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ๑๓.๒ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

หัวข้อ
จุดประสงค์ที่
รายละเอียดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
. วัฒนธรรมกับการสร้างสรรค์งานดนตรีสากล
- ประวัติความเป็นมาของดนตรีตะวันตก
- เครื่องดนตรีสากลประเภทต่างๆ
๑.      สามารถอธิบายประวัติความเป็นมา ต้นกำเนิดของดนตรีสากลได้
๒.    สามารถจำแนกประเภทของเครื่องดนตรี และประเภทของวงดนตรีประเภทต่างๆได้ อธิบายลักษณะของเครื่องดนตรีสากลประเภทต่างๆได้ถูกต้อง
. ประวัติดนตรีตะวันตกในแต่ละยุค
- ยุคสมัยกลาง
- สมัยรีเนซองส์
- สมัยบาโรก
- สมัยคลาสสิก
- สมัยโรแมนติก
๑.      สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของดนตรีสากลได้
๒.    สามารถอธิบายรูปแบบและพัฒนาการของดนตรีสากลในยุคสมัยต่างๆได้
. ประวัตคีตกวีดนตรีตะวันตกในยุคสมัยต่างๆ
๑.      สามารถนำเสนอประวัติคีตกวีดนตรีและผลงานเพลงที่โดดเด่นในยุคต่างๆได้
. อิทธิพลของดนตรีสากลที่มีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน
๑.      สามารถบอกถึงประโยชน์ของดนตรีและนำเสนออิทธิพลของดนตรีสากลที่มีผลต่อสังคมในด้านต่างๆได้


๑๔.   วิธีจัดการเรียนการสอน
                ๑.   การบรรยายของผู้สอน
                ๒.   การทำงานร่วมกันป็นกลุ่ม
                ๓.   การทำงานเป็นรายบุคคล
                ๔.   การนำเสนอผลงานของผู้เรียน

๑๕.   สื่อการสอน
                ๑.   ใบความรู้
                ๒.   สื่อ Power Point
                ๓.   รูปภาพคีตกวีในยุคสมัยต่างๆ
                ๔.   วิดิโอ/คลิปการแสดงและบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นในแต่ละยุค

 ๑๖.   การวัดผลและประเมินผลการเรียน
เนื่องด้วยรายวิชาศิลปะพื้นฐาน รหัสวิชา ศ๓๒๑๐๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ แบ่งกลุ่มการเรียนเป็น ๓ ฝ่าย โดยมีคะแนนรวมเป็น ๑๐๐ คะแนน   ดังนี้
                ๑.   ฝ่ายศิลปศึกษา              ( ๓๔   คะแนน )
                ๒.   ฝ่ายดนตรี                    ( ๓๓   คะแนน )
                ๓.   ฝ่ายนาฏศิลป์               ( ๓๓   คะแนน )

รายละเอียดการวัดและการประเมินผลการเรียน  ( ฝ่ายดนตรี )  มีดังนี้
                ๑.   อัตราส่วนระหว่างภาคเรียนกับคะแนนปลายภาคเรียน
                                คะแนนระหว่างภาคเรียน / คะแนนปลายภาคเรียน
                                                ๒๐                         /               ๑๓
                ๒.   คะแนนระหว่างภาคเรียน ๒๐ คะแนน  ได้แก่คะแนนที่มาจาก
                                .   การวัดผลรายจุดประสงค์สอบกลางภาค  ได้แก่คะแนนที่มาจาก
                                        -   วัดผลจุดประสงค์ที่ ๑ = ๒๐  คะแนน
                ๓.   คะแนนปลายภาคเรียน ๑๓ คะแนน   ได้แก่คะแนนที่มาจาก
                                .   วัดผลจุดประสงค์ที่ ๒ = ๑๐  คะแนน
                                .   คะแนนจิตพิสัย    คะแนน
                -   ความรับผิดชอบในการทำงาน  ได้แก่ การส่งงาน การสอบรายบุคคล  การสอบกลุ่ม
-   พฤติกรรมการเรียน ได้แก่  การเข้าเรียนตรงเวลา  ความตั้งใจ  การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน  การมีสัมมาคารวะ  การมีระเบียบวินัยในชั้นเรียน

** คะแนนระหว่างภาคเรียน   ๒๐  คะแนน  มาจาก
                                -  รูปแบบบทเพลง  และวงดนตรีตะวันตกในแต่ละยุคสมัย                  คะแนน
                                -  คีตกวี และประวัติเพลงสากล                                                                   คะแนน
                                -  บทความเรื่องบทบาทของดนตรีสากลต่อสังคม                                    คะแนน
                                -  การปฏิบัติดนตรีเบื้องต้นและดูและรักษาเครื่องดนตรี                      คะแนน
** คะแนนปลายภาคเรียน   ๑๓   คะแนน   มาจาก
                                -  การนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน                                                         คะแนน
                                -  ความคิดสร้างสรรค์ของรูปแบบการนำเสนอ                                        คะแนน
                                ** คะแนนจิตพิสัย      คะแนน

โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินดังนี้

คะแนน
ระดับผลการเรียน
-๔๙
๕๐-๕๔
๕๕-๕๙
.
๖๐-๖๔
๖๕-๖๙
.
๗๐-๗๔
๗๕-๗๙
.
๘๐-๑๐๐


17.   เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา


สัปดาห์ที่
คาบที่
หัวข้อและกิจกรรมการสอน
หมายเหตุ
-
๑.  วัฒนธรรมกับการสร้างสรรค์งานดนตรีสากล
-                   ความหมายและการฟังดนตรี

กิจกรรมการเรียน
. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาของเรื่องที่จะเรียน
. ครูพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ  พื้นฐานและประสบการณ์ดนตรีสากลของนักเรียนแต่ละคน
. ครูอธิบายเนื้อหา ความหมายของคำว่าดนตรี การฟังดนตรีแบบต่างๆ ความสำคัญของดนตรี และอิทธิพลของดนตรีที่มีอยู่ในสังคมด้านต่างๆ
. ครูให้นักเรียนแต่ละคนออกมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับดนตรีของตน แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนวิชาดนตรีสากล และดนตรีมีผลต่อชีวิตประจำวันของตนอย่างไร
. ครูสั่งงานให้นักเรียนหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเครื่องดนตรีประเภทต่างๆคนละ 1 ชนิด
  
-
. ประวัติความเป็นมาของดนตรีตะวันตก การเกิดดนตรี ลักษณะสังคมเริ่มจากยุคกลางและเเนซองส์
- เครื่องดนตรีสากลประเภทต่างๆ

กิจกรรมการเรียน
.   ครูแจ้งชื่อและจุดประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้  
. ครูอธิบายเนื้อหาประวัติความเป็นมาของดนตรีตะวันตก การเกิดดนตรี ลักษณะสังคมเริ่มจากยุคกลางและเเนซองส์
. ครูยกตัวอย่างคีตกวีและวิดีโอผลงานเพลงที่โดดเด่นให้นักเรียนชม
. ครูให้นักเรียนเขียนสรุปประวัติการเกิดดนตรีในยุคกลางและเรอเนสซองค์ตามความเข้าใจ

-
. ประวัติดนตรีตะวันตกในยุคสมัยบาโรก
กิจกรรมการเรียน
.   ครูแจ้งชื่อและจุดประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้   
.  ครูให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ๔-๕คน แต่ละกลุ่มออกมารับใบความรู้เกี่ยวกับประวัติดนตรี คีตกวีและผลงานเพลงในยุคบาโรก
. ครูให้นักเรียนศึกษาข้อมูลในใบความรู้ตามที่แต่ละกลุ่มได้เป็นเวลา10นาที
.ครูเก็บใบความรู้คืน และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอข้อมูลที่กลุ่มตนได้ศึกษา โดยครูชี้แนะเพิ่มเติมกรณีที่ไม่ครอบคลุม
.  ครูให้นักเรียนทุกคนเขียนสรุปประวัติดนตรี คีตกวี และผลงานที่โดดเด่นในยุคบาโรกตามที่ได้ฟังรายงานจากกลุ่มเพื่อน
. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมจับฉลากหัวข้อคีตกวีและผลงาน
เพลงที่โดดเด่นในยุคสมัยคลาสสิกและโรแมนติกเพื่อมานำเสนอหน้าชั้นเรียนในคาบต่อไป

– ๘
. ประวัตคีตกวีดนตรีตะวันตกในยุคสมัยคลาสสิกและโรแมนติก

กิจกรรมการเรียน
.  ครูแจ้งชื่อและจุดประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้  
.  ครูให้นักเรียนนำเสนอประวัติและผลงานของคีตกวีในยุคคลาสสิกและโรแมนติกตามลำดับ ตามกลุ่มที่จับฉลากได้ในคาบเรียนที่แล้ว
.   ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มประเมินวิธีการนำเสนอและความรู้ที่ได้รับจากกลุ่มที่ออกมานำเสนอหน้าชั้น
.  ครูทบทวนและสรุปประเด็นสำคัญ
. ครูให้นักเรียนเขียนสรุปความแตกต่างของดนตรีในยุคสมัยคลาสสิกและโรแมนติกตามความคิดเห็นของตนเองไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น